Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Francuska ustawa „EGALIM” i jej wpływ na produkty biobójcze, a w szczególności na środki owadobójcze (insektycydy) oraz środki odstraszające owady (repelenty) na bazie geraniolu.

Terytorium objęte tym biuletynem

EGALIM to skrót oznaczający

“Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.”

lub po polsku:

„Ustawa nr 2018-938 z dnia 30 października 2018 r. o równowadze stosunków handlowych w sektorze rolno-spożywczym oraz zdrowej, zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich żywności.”

Nazwa ustawy nie jest w żaden sposób powiązana z produktami biobójczymi, co może być mylące. W rzeczywistości artykuł 76 tej ustawy zakazuje:

 • reklamy i sprzedaży samoobsługowej niektórych kategorii produktów biobójczych dla ogółu społeczeństwa
 • oraz stosowania praktyk handlowych (upustów i rabatów) w zakresie niektórych kategorii produktów biobójczych dla ogółu społeczeństwa.

Opublikowano już dwa rozporządzenia, z których pierwszy (nr 2019-642 z dnia 26 czerwca 2019 r.) zakazuje stosowania upustów i rabatów na produkty biobójcze z grupy produktowej 14 (rodentycydy) oraz 18 (insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów). Czyli jeden produkt – jedna cena.

Geraniol jest zatwierdzoną substancją czynną zarówno w grupie produktowej PT 18, jak i PT 19 (repelenty i atraktanty), z tym że repelenty nie podlegają postanowieniom EGALIM. To dobra wiadomość, jednak w tym przypadku konieczne będzie umieszczenie wyraźnej informacji na produkcie, że jest to repelent, a nie środek owadobójczy.

Drugie rozporządzenie (nr 2019-643 również z dnia 26 czerwca 2019 r.) zakazuje reklamy niektórych produktów biobójczych skierowanej do ogółu społeczeństwa. Reklama skierowana do profesjonalnych użytkowników nie jest zabroniona, ale wymaga przestrzegania określonych zasad.

Dotyczy to wszystkich produktów biobójczych z grup produktowych PT 14 oraz 18. Dotyczy to również produktów biobójczych z grup PT 2 i PT 4, które zostały sklasyfikowane jako H400 i H410.

Trzeci zakaz (dekret nr 2019-1052 z dnia 14 października 2019 r.) dotyczy samoobsługowej sprzedaży niektórych produktów biobójczych:

 • tych, w odniesieniu do których stwierdzono lub podejrzewa się występowanie odporności;
 • tych, dla których zgłaszane są przypadki nieumyślnego zatrucia;
 • te, które nie są przedmiotem uproszczonej procedury pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (AMM) i które są często stosowane z pominięciem przepisów mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego zawartych w AMM lub w instrukcjach producenta.

W praktyce oznacza to, że tego rodzaju produkty biobójcze muszą zostać odseparowane, a klient musi poprosić sprzedawcę o dostęp do danych produktów biobójczych.

Środki odstraszające owady na bazie geraniolu będzie można kupić w sprzedaży samoobsługowej, natomiast środki owadobójcze na bazie geraniolu nie będą niestety dostępne w sprzedaży samoobsługowej.

Kolejny dekret zostanie opublikowany po zasięgnięciu opinii ANSES (l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l' alimentation, de l'environnement et du travail – Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Pracy) w sprawie kryteriów stosowanych do identyfikacji produktów biobójczych, o których mowa.

ANSES proponuje następujące kryteria w celu określenia, czy powinna zostać zakazana sprzedaż samoobsługowa tych produktów:

 • zawierających substancje czynne, na które stwierdzono odporność;
 • zawierających substancje czynne, dla których zgłoszono poważne przypadkowe zatrucia lub zgony;
 • zawierających substancje czynne, których zastąpienie należy promować;
 • sklasyfikowanych ze względu na ich poważne działanie miejscowe na zdrowie człowieka (działanie żrące na skórę, negatywne skutki dla oczu, działanie uczulające na skórę), co najprawdopodobniej doprowadzi do ograniczenia lub nawet zakazu stosowania produktów przez ogół społeczeństwa w ramach oceny wniosku o pozwolenie na ich dopuszczenie do obrotu;
 • zawierających składniki obojętne, które mogą być potencjalnie niebezpieczne (substancje potencjalnie niebezpieczne).

W oparciu o te kryteria ANSES zaleca, aby wszystkie rodentycydy (stosowane do zwalczania gryzoni), środki owadobójcze i farby przeciwporostowe do kadłubów statków nie były już dostępne w sprzedaży samoobsługowej.

Jest to wciąż jeszcze tylko propozycja, która musi zostać objęta rozporządzeniem.

Należy zauważyć, że ustawa EGALIM i rozporządzenia do niej mają również zastosowanie w przypadku produktów biobójczych sprowadzanych do Francji.

W przypadku, gdy zalecenia ANSES przyjmą formę przepisów prawnych, sytuacja produktów na bazie geraniolu może się zmienić.
Środki owadobójcze na bazie geraniolu będą podlegać postanowieniom EGALIM, będą też miały do nich zastosowanie wszystkie ograniczenia, w tym zakaz sprzedaży samoobsługowej, pod warunkiem że geraniol będzie kwalifikował się do wykazu BPR (rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych) z załącznika I, który dotyczy substancji czynnych niskiego ryzyka. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ jednym z kryteriów wykluczenia dla załącznika I jest uczulenie skóry, a geraniol został sklasyfikowany jako substancja działająca uczulająco na skórę.
Repelenty na bazie geraniolu mogą zostać objęte postanowieniami EGALIM z uwagi na to, że produkty sklasyfikowane pod kątem poważnych efektów miejscowych, takich jak uczulenie skóry, będą również zakazane w sprzedaży samoobsługowej. Należy jednak pamiętać, że EGALIM ma zastosowanie do produktów, a nie do substancji czynnych. Tak więc, jeżeli można wykazać, że repelent nie działa uczulająco na skórę, powinien on pozostać poza zakresem obowiązywania EGALIM, a sprzedaż samoobsługowa powinna być dozwolona.

Dodaj komentarz