Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

DOSTĘPNE NOWE KARTY SUBSTANCJI ŚRODKA BIOBÓJCZEGO GERANIOL PUR TT

GŁÓWNA AKTUALIZACJA
DOSTĘPNA NOWA KARTA SUBSTANCJI
ŚRODKA BIOBÓJCZEGO GERANIOL PUR TT
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1182 of 19 May 202

  • New MSDS for Geraniol Biocide Pur TT 
  • Consequences for the labelling of your Product. 

As part of the review, a harmonized classification of the substance is required. Such a classification under the CLP regulation can be initiated by different parties. In this case the initiative came from Denmark and one of the reasons was the differences in self classification of geraniol, a substance manufactured and imported in the EU in over 1,000 tonnes per year.
Kilka decyzji w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych jest opóźnionych z powodu braku zharmonizowanej klasyfikacji. W przypadku geraniolu nie będzie to czynnikiem opóźniającym

PRZED ROZPORZĄDZENIEM 2020/1182

GERANIOL (CAS 106-24-1) został sklasyfikowany jako drażniący/uszkadzający oczy i uczulający.

Działa drażniąco na skórę. 2 H315: Działa drażniąco na skórę
Uszkadza oczy. 1H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Uczulający skórę 1 H317: może powodować reakcję alergiczną skóry

I związane z 2 następującymi piktogramami: GHS07 i GHS05

PO ROZPORZĄDZENIU 2020/1182

W następstwie nowego rozporządzenia ujednolicona klasyfikacja/oznakowanie geraniolu jest teraz następująca:

Uczulający skórę 1, H317: może powodować reakcję alergiczną skóry. piktogram GHS07
Powiązane tylko z tym piktogramem GHS07:

ZAKTUALIZUJ SWOJĄ KARTĘ SUBSTANCJI ŚRODKA BIOBÓJCZEGO GERANIOL PUR W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ O NAJNOWSZE MSDS.

 

GŁÓWNA AKTUALIZACJA
DOSTĘPNA NOWA KARTA SUBSTANCJI
ŚRODKA BIOBÓJCZEGO GERANIOL PUR TT

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r.

As part of the review, a harmonized classification of the substance is required. Such a classification under the CLP regulation can be initiated by different parties. In this case the initiative came from Denmark and one of the reasons was the differences in self classification of geraniol, a substance manufactured and imported in the EU in over 1,000 tonnes per year.

Kilka decyzji w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych jest opóźnionych z powodu braku zharmonizowanej klasyfikacji. W przypadku geraniolu nie będzie to czynnikiem opóźniającym

PRZED ROZPORZĄDZENIEM 2020/1182

GERANIOL (CAS 106-24-1) został sklasyfikowany jako drażniący/uszkadzający oczy i uczulający.

Działa drażniąco na skórę. 2 H315: Działa drażniąco na skórę
Uszkadza oczy. 1H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Uczulający skórę 1 H317: może powodować reakcję alergiczną skóry

I związane z 2 następującymi piktogramami: GHS07 i GHS05

GHS07

GHS05

PO ROZPORZĄDZENIU 2020/1182

W następstwie nowego rozporządzenia ujednolicona klasyfikacja/oznakowanie geraniolu jest teraz następująca:

Uczulający skórę 1, H317: może powodować reakcję alergiczną skóry. piktogram GHS07

Powiązane tylko z tym piktogramem GHS07:

ZAKTUALIZUJ SWOJĄ KARTĘ SUBSTANCJI ŚRODKA BIOBÓJCZEGO GERANIOL PUR W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ O NAJNOWSZE MSDS.

Pobierz nową wersję


MSDS Geraniol Biocide Pur TT English


FDS Geraniol Biocide Pur TT Français


MSDS Geraniol Biocide Pur German


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Spanish


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Portuguese


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Italian


MSDS Geraniol Biocide Pur TT Polish

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE KLASYFIKACJI/ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH GERANIOL?

STĘŻENIE GERANIOLU W MIESZANINIE: ZAWARTOŚĆ GERANIOLU (X): 0,99 % 0.1 %

Mieszaniny niesklasyfikowane jako uczulające*, ale zawierające co najmniej jedną substancję uczulającą (taką jak Geraniol), powinny zawierać oświadczenie:

EUH208 – „Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować reakcję alergiczną”

W takim przypadku produkt nie zostanie uznany za czynnik uczulający, więc; „GHS07”, „Ostrzeżenie” ani „H317” nie powinny być wymienione w instrukcji obsługi.

Powinno być natomiast zawarte „EUH208 – zawiera geraniol”. Na etykiecie powinna znajdować się informacja o tym, że produkt może wywoływać reakcję alergiczną.

STĘŻENIE GERANIOLU W MIESZANINIE: ZAWARTOŚĆ GERANIOLU: X>= 1,0%

This concentration limit is used to trigger classification of a mixture as a skin sensitiser.

W takim przypadku produkt bez sprzecznych danych zostanie uznany za czynnik uczulający o symbolu GHS07, „Ostrzeżenie” i Uczulający skórę 1 H317 : Może powodować reakcję alergiczną skóry

TERMIN

Ponieważ w przypadku geraniolu ta ujednolicona klasyfikacja jest mniej surowa w porównaniu z obecną, większość firm nie będzie czekać na dostosowanie swoich etykiet, kart charakterystyki… do ostatecznego terminu (1 marca 2022 r.). Można niezwłocznie wprowadzić zmiany.

 

*Uwaga: jeśli produkt zawiera inne składniki sklasyfikowane również jako uczulające skórę, stężenia należy zsumować! Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z „Poradnikiem na temat stosowania kryteriów CLP. Poradnik do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin”. Wersja 5.0 z lipca 2017 r. dostępna na stronie internetowej ECHA https://echa.europa.eu/regulations/clp/classification